תנאי קבלת שירות חיפוש הפוך חיפוש הפוך ברשם החברות
השירות מאפשר קבלת מידע אודות כל החברות בהם גורם רשום במאגר המידע כדירקטור או כבעל מניות.
ניתן לחפש על פי מספר זהות או מספר תאגיד (חברה או שותפות).
בחיפוש הפוך האפשרות לחיפוש היא על סוגי הגורמים הבאים: אנוש/ חברה/ שותפות.
תוצאות החיפוש - ממאגר רשם חברות בלבד.
תוחזר רשימת החברות בהם הגורם משמש כדירקטור או כבעל מניות פעיל.
אם בעל המניות או הדירקטור משמש בתפקיד בחברה בסטטוס מחוקה/ בתהליכי רישום/ טיוטה/ מספר לא מנוצל , לא יוחזר הקשר.
כמו כן, אם בעל המניות או הדירקטור משמש בתפקיד בחברה שמוגדרת כתאגיד מדווח, לא יוחזר הקשר.
פרטי החיפוש
חיפוש לפי * מספר מזהה *

פרטי המזמין
ת.ז. * טלפון נייד *
שם פרטי * שם משפחה *
מייל לקבלת
חשבונית
*
*
1. המידע נדרש לי לצורך הערכת הסיכון בהתקשרות עם החברה ואני מתחייב לעשות שימוש במידע לתכלית זו בלבד, ובכלל זה לא לפרסמו. ידוע לי כי כל שימוש אחר במידע עלול להוות פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
2. האדם שלגביו יתבצע החיפוש הינו בעל מניות או דירקטור בחברה הקשורה שלגביה ניתנה ההצהרה כאמור בסעיף 1 לעיל.
3. אשתמש במידע אך ורק למטרות האמורות לעיל.
עלות שירות "חיפוש הפוך" במאגר רשם החברות – 11.70 ₪. מחיר זה כולל אגרת רשם למשרד המשפטים
בסך 5 ₪ פטור ממע"מ (כפוף למחירון רשם החברות) ועמלת CofaceBdi.
לתשומת ליבכם, כל פניה למאגר רשם החברות מחויבת. לא יתאפשר זיכוי בגין שליפות כפולות.
על פי דין, רשם החברות מנהל מרשמים לפי פרטי חברה שבמרשם החברות, והמידע שהוא מנהל כאמור ביחס לבעלי מניות ומנהלים הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד. המידע שבמסמך זה ניתן כשירות לציבור מתוך מאגר הנתונים הממוחשב שהינו תמצית המידע שהתקבל במשרדי רשם החברות, כפי שנקלט במאגר הממוחשב. מידע זה עלול להיות חסר, בלתי מדויק או בלתי מעודכן.