תנאי קבלת שירות חיפוש הפוך חיפוש הפוך ברשם החברות
השירות מאפשר קבלת מידע אודות כל החברות בהם גורם רשום במאגר המידע כדירקטור או כבעל מניות.
ניתן לחפש על פי מספר זהות או מספר תאגיד (חברה או שותפות).
בחיפוש הפוך האפשרות לחיפוש היא על סוגי הגורמים הבאים: אנוש/ חברה/ שותפות.
תוצאות החיפוש - ממאגר רשם חברות בלבד.
תוחזר רשימת החברות בהם הגורם משמש כדירקטור או כבעל מניות פעיל.
אם בעל המניות או הדירקטור משמש בתפקיד בחברה בסטטוס מחוקה/ בתהליכי רישום/ טיוטה/ מספר לא מנוצל , לא יוחזר הקשר.
כמו כן, אם בעל המניות או הדירקטור משמש בתפקיד בחברה שמוגדרת כתאגיד מדווח, לא יוחזר הקשר.
פרטי החיפוש
חיפוש לפי * מספר מזהה *

פרטי המזמין
ת.ז. * טלפון נייד *
שם פרטי * שם משפחה *
מייל לקבלת
חשבונית
*
*
1. המידע נדרש לצורך הערכת הסיכון שבהתקשרות עם החברה הקשורה
2. האדם שלגביו יתבצע החיפוש הינו בעל מניות או דירקטור בחברה הקשורה שלגביה ניתנה ההצהרה כאמור בסעיף 1 לעיל.
3. אשתמש במידע אך ורק למטרות האמורות לעיל.
4. הרני מצהיר ומסכים שהמידע שנמסר מוגן וכפוף לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 והתקנות. כל שימוש במידע יעשה בהתאם לתכלית המוצהרת, וכפוף לחוק הגנת הפרטיות ומסירתו לאחר אסורה.
עלות שירות "חיפוש הפוך" במאגר רשם החברות – 11.70 ₪. מחיר זה כולל אגרת רשם למשרד המשפטים
בסך 5 ₪ פטור ממע"מ (כפוף למחירון רשם החברות) ועמלת CofaceBdi.
לתשומת ליבכם, כל פניה למאגר רשם החברות מחויבת. לא יתאפשר זיכוי בגין שליפות כפולות.